ICC събития - Архив


Полезна информация

Архив

Семинар на ICC Bulgaria на тема: Международни стандарти за финансова отчетност - практически и търговски аспекти при тяхното прилагане

На 06 Март 2014

Място на провеждане

София, ул. Хан Аспарух 8

Описание

Международните стандарти за финансова отчетност се появяват като опит за хармонизиране на отчетността в рамките на ЕС, но добрите резултати, които дават бързо ги правят атрактивни в световен мащаб, поради което прилагането им далеч надхвърля рамките на Европа. Те представляват глобален език, които позволява сметките на дружества от различни държави да бъдат разбираеми и сравними и са от голяма полза за нарастващото акционерно участие зад граница и за увеличаващата се международна търговия. Международните стандарти за финансова отчетност са особено важни за компании, опериращи на пазари в повече от една страна. Те постепенно са заменили редица национални счетоводни стандарти. 

Програма

Международни стандарти за финансова отчетност - International Financial Reporting Standards:

- практически аспекти на приложението в България - от търговска, управленска, данъчна и регулаторна перспектива;
 
- нови стандарти - IFRS 10 Консолидирани финансови отчети, IFRS 11 Съвместни дейности, IFRS 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия  и IFRS 13  Оценяване на справедлива стойност;

- Консолидация и отчитане на инвестициите по метода на собствения капитал - практически примери;

- Отсрочени данъци и данъчни временни разлики в България  - практически примери;

- Данъчни аспекти на приложението на Международнте стандарти за финансова отчетност в България и Европейското икономическо пространство;

- Илюстративни отчети по Международните стандарти за финансова отчетност.

Основни лектори и панелисти

 
Лектор: Петко Димитров, Председател на ICC Bulgaria
 

Лектор ще бъде г-н Петко Димитров, одитор, председател на ICC Bulgaria, зам.-председател на КРИБ, съдружник в PricewaterhouseCoopers и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

По време на семинара ще бъде поставен специален акцент върху практическите и търговските аспекти при прилагането на Международните стандарти за финансова отчетност.

Също така ще бъдат използвани множество примери, взети директно от практиката.

 

 

Модули

Цена без ДДС

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation