Конкуренция

Мандат

Да гарантира, че съвременните нужди на бизнеса и на световните пазари се вземат под внимание при формулирането и прилагането на законите и политиките за конкуренция.

Дейности

- Предлагане на мерки, насочени към утвърждаване на конкуренцията, в т.ч. и на национално равнище, разработване на ръководство за антитръстово развитие

- Подкрепа за реформите на ЕС, свързани с колективните обезщетения и трансфера на технологии

- Провеждане на регулярни годишни срещи с ЕК по въпросите на антитръстовото развитие   

- Подкрепа и подпомагане на Европейската мрежа за конкурентоспособност

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation