Условия за извършване на поръчка

Условия за извършване на поръчка

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на услугите на сайт - електронна книжарница на Национален комитет в България на Международната търговска камара (Националния комитет).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия (Условията) регламентират отношенията между Национален комитет в България на Международната търговска камара (Националния комитет) и потребителите на сайта - електронна книжарница на Националния комитет.
(2) Сайтът има специализирана насоченост – продажба и предоставяне на услуги във връзка с  продажбата на електронни и печатни издания.
(3) Първостепенна цел на сайта е да разпространява оригинални и преводни издания на Международната търговска камара със седалище в Париж, в областта на икономическата политика и регулация, международния арбитраж, международното търговско  право, банковата и финаносовата дейност и застраховане, защита правата на интелектуална собственост, маркетинговите комуникации, корпоративната социална отговорност и др.
Чл. 2. По смисъла на настоящите Условия:
1. “Артикул/артикули” са предлаганите чрез сайта електронни и печатни издания за закупуване;
2. “Поръчка” е индивидуалната заявка за закупуване на избрания артикул/артикули при условията, предвидени в Сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на потребителя;
3. “Услуги” са всички действия, осъществявани от доставчика по повод предлагането, продажбата и доставянето на артикулите от сайта.

СТРАНИ
Чл. 3. Страни по настоящите Условия са:
1. Национален комитет в България на Международната търговска камара, ЕИК 175398487, гр. София 1301, бул. Александър Стамболийски 55, наричано оттук нататък Доставчик;
2. Всяко физическо или юридическо лице, заредило в интернет страницата http://www.icc-bulgaria.bg/bookstore , което е съгласно с настоящите Условия и ползва сайта за извършване на поръчки за закупуване на електронни и печатни издания, наричано оттук нататък Потребител.

ПРЕДМЕТ
Чл. 4. Доставчикът предоставя на Потребителя електронен каталог с артикули за покупка, а Потребителят има възможност да закупува предлаганите в сайта артикули чрез индивидуална заявка и заплащане на обявената продажна цена, при спазване на настоящите Условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните артикули.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА
Чл. 5. (1) Чрез отбелязване в полето на «Съгласен съм с условията» и натискане на бутон «Продължи», Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
(2) Достъвчикът незабавно потвърждава получаването на изявлението по ал. 1, като изпраща съобщение до електронната поща на Потребителя, което съдържа данните за кореспонденция с Доставчика.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА
Чл. 6. (1) Настоящите Условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.
(2) При извършване на промени в Условията, Доставчикът се задължава да уведоми Потребителя, като постави на видно място на сайта препратка (линк) към изменените Условия.
(3) Промените в Условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 индивидуална заявка за покупка на артикул.

КАТАЛОГ НА АРТИКУЛИТЕ, ЦЕНИ
Чл. 7. (1) Отделните артикули се предлагат под формата на оферти, подредени по възприетата в сайта класификация.
(2) Офертите съдържат основна информация за предлагания артикул с указване на неговата цена. Офертите могат да бъдат придружени от снимков материал.
(3) Указаната цена на отделния артикул е за един брой. Тя включва крайната цена на артикула.
(4) Допълнителните условията за поръчка и доставка на отделни артикули са указани в сайта.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА
Чл. 8. (1) Заявката за покупка и доставка на артикул/артикули се извършва посредством попълване на представените на сайта формуляри.
(2) Потребителят се задължава да предостави точни данни за лицето, което ще получи артикула, както и за мястото на доставка.
(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена на заявените артикули.
(4) Поръчването на определен артикул става чрез натискане на бутона “КУПИ” в офертата на избрания артикул. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Доставчика, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия и особените правила на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
(5) След получаване на заявката Достъвчикът изпраща на потребителя фактура, която удостоверяна валидността на сделката.
Чл. 9. Ако след получена заявка Достъвчикът установи, че поръчаният артикул вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставен веднага, той може да предложи доставяне на същия артикул във възможно най-скоро време след получаване на заявката.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Чл.10 (1) Доставката на поръчания артикул/артикули се извършва за сметка на купувача по реда и при условията, посочени в раздел “Условия на доставка” на Сайта.
(2) Поръчаният артикул се доставя на посочения от Потребителя адрес при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адресът за доставката е посочен точно и е валиден. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на артикула.
(3) Поръчаният артикул се доставя подходящо опакован съобразно неговия вид и ползвания транспорт за доставка. (4) Ако Потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на артикула в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
(5) В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчания артикул след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения от него адрес, той поема за своя сметка също разходите по допълнителната доставка.
(6) Артикулът може да бъде получен от трето лице, упълномощено от Потребителя, при условие, че то потвърди получаването и идентичността на поръчания артикул.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАН И ДОСТАВЕН АРТИКУЛ
Чл. 11. Потребител, поръчал артикул от Сайта, има право да откаже получаването на поръчания от него артикул, когато му е доставен, само в посочените в настоящите Условия случаи:
1. ако доставеният артикул явно не съответства на поръчания от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на артикула;
2. ако при транспортирането артикулът е бил повреден;
3. ако не е спазен срокът, обявен за доставка.
Чл.12. (1) Рекламации в случаите по чл. 10, т. 1-4 се извършват само в момента на доставката.
(2) Извън случаите по чл. 10, т. 1-4 Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчания от него артикул. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на артикула.
(3) При отказ за получаване на артикул се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола се приема, че отказът му за получаване на артикула е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на артикула.

РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 13. След заплащане и получаване на артикула Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането на артикула и възстановяване на платената за него цена в следните случаи:
1. ако артикулът има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на артикула;
2. ако при употреба артикулът има съществен дефект, който го прави негоден за предназначението му;
3. ако Потребителят упражни правото си по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, при условията и в случаите, по отношение на които тази алинея се прилага.
Чл. 14. Рекламации в случаите по чл. 13 се приемат в писмен вид, както следва:
1. по точки 1 и 2: в срок от 24 часа от получаването на артикула;
2. по точка 3: в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на артикула при условие, че същият бъде върнат във вида, в който е бил получен, без да бъде използван, с нарушен търговски вид и при всички други условия, предвидени в чл. 55 от ЗЗП. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в ЗЗП. Разноските по връщането на артикула са за сметка на Потребителя.
Чл.15. При неизпълнение на условието по т.2 на предходния член Доставчикът си запазва правото да не приеме върнатия артикул, съответно да не възстанови платената от Потребителя за него цена. 
Чл. 16. (1) При валидно упражнено право по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП Доставчикът е длъжен да възстанови в пълен размер заплатената от Потребителя покупна цена за артикула не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил това право.
(2) Потребителят е длъжен да съхранява получения от Доставчика артикул, неговото качество и безопастност по време на срока по предходната алинея.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 17. Заплащането на поръчания артикул се извършва по избрания от Потребителя начин, съобразно реда и при условията, посочени в раздел “Начини на плащане” на сайта и приложими за конкретния артикул.
Чл. 18. За артикулите и услугите, изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща в пълен размер цената на заявения артикул или услуга, освен ако страните не се договорят друго.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 19. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
1. е получил изричното съгласие на Потребителя;
2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
3. при други, посочени в Закона случаи.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Чл.20 (1) Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите Условия.
(2) Потребителят няма право да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта без изричното разрешение на Доставчика.
(3) Потребителят няма право да се опитва да претоварва сайта с фиктивни заявки или друга информация. Ако това се случи, достъпът му до сайта може да бъде преустановен.
(4) Потребителят няма право да извършва злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
Чл. 21 (1) Доставчикът не носи отговорност:
1. за действия, извършени чрез или върху сайта от Потребители на сайта или от неоторизиран достъп до него;
2. за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством сайта;
3. за преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, възникнали поради невъзможността да се използва сайта или части от него поради технически причини (технически проблем, временна профилактика и др.)

УВЕДОМЛЕНИЯ
Чл. 22 (1) Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услуги чрез сайта, се извършват посредством обявените в сайта данни за контакт с Доставчика, респективно посочените от Потребителя данни за контакт.
(2) Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 23. За неуредените в настоящите Условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.

 

Търси:

Вашият избор:

  брой: цена, лв.
общо: 0 0.00

Новини по e-mail: