Структура

Национални Комитети

В 90 държави членовете на ICC са установили официални структури, наречени национални комитети. В страните, където няма национални комитети, компаниите и организациите, като търговските камари и професионалните асоциации, могат да станат директни членове.

ICC има изключителен достъп до националните правителства чрез своята мрежа от национални комитети. За списък на националните комитети и техните контакти, посетете www.iccwbo.org.

Международен Секретариат

Международният Секретариат намиращ се в Париж, е оперативният орган на ICC. Той разработва и изпълнява работната програма, в подкрепа на гледната точка на бизнеса пред междуправителствените организации по ключови въпроси на икономическата политика и конкретни проблеми на трансграничната политика и инвестиции. Международният секретариат се ръководи от генерален секретар, който се назначава от Световния съвет.

Световен Съвет

Висшето управително тяло на ICC е Световният съвет, съставен от представители на националните комитети. Световният съвет избира най-висшите служители на ICC, включително председателя и заместник-председателя, всеки от които се избира за срок от две години.

Председателят, заместник-председателят и почетният председател (непосредствено предшестващият председател) предоставят на организацията световно управление на най-високо ниво.

Изпълнителен съвет

Стратегическата посока на ICC се определя от нейния Изпълнителен съвет, състоящ се от повече от 30 бизнес лидери. Той се избира от Световния съвет по препоръка на председателите. Чрез срещи три пъти годишно, Изпълнителният съвет ръководи установяването на стратегическите приоритети на ICC и изпълняването на нейната политика.

Финансов комитет

Финансовият  комитет съветва Изпълнителния съвет по всички финансови въпроси. От името на Изпълнителният съвет, той подготвя бюджета и редовни доклади за борда.  Той мониторира финансовата дейност на ICC и управлява приходите и разходите на организацията.

Председателят се избира от Световния съвет на ICC.
 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation